Citroën Rosalie R10
Stephan Goldiger

Citroën genannt Rosalie
Modelljahrgang 1933 / 9PS. / 10L
Erster  Fahrzeugausweis vom Metzgermeister Staubli  Jg.1898  
Citroen Rosalie Citroen Rosalie
Citroen Rosalie
     
Was schön sein will, muss gepflegt werden!
Citroen Rosalie Citroen Rosalie Citroen Rosalie
     
Citroen Rosalie Citroen Rosalie  
     
Bilder zu Motorenrevision:
Citroen Rosalie Citroen Rosalie Citroen Rosalie

Zurück